Palladium země české

Palladium země české je velmi vzácná náboženská relikvie, významem někdy bývá srovnávána s českými korunovačními klenoty. Vzhledem ke svému stáří a původu se však dá říci, že duchovně, historicky a především svým vztahem k české státnosti je ještě dalece předčí. Katolická církev obecně věří, že tato relikvie má ochrannou moc nad českými zeměmi a jako taková je rovněž uctívána. Původně se Palladiem nazývala ve starém Řecku soška Pallas Athény, legendárním původem až z daleké bájné Tróje, jež měla …. čti dál …

Narození Panny Marie (Baarova ul., P-4, Michle)

Kostel Narození Panny Marie v Michli byl původně založen jako malá kaple, zasvěcená Panně Marii a Čtrnácti svatým pomocníkům. Stavebníkem byl doktor práv a profesor práv na Karlově universitě Václav Neumann z Pucholtze. Stavba byla provedena po udělení souhlasu fakulty právnické a lékařské v roce 1724. Podací a patronátní právo k obci totiž měly tyto instituce poté, co jim byl michelský statek s obcí Michlí odkázán pražským měšťanem Janem Rečkem r. 1438. Při kapli zároveň nechal JUDr. Neumann vystavět malý …. čti dál …

Michelská Madona

Michelská Madona se nazývá socha, vyřezaná z hruškového dřeva se zbytky původní polychromie. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších děl vrcholně gotického sochařství, pravděpodobně vytvořené  v počátcích vlády Karla IV. Nejčastěji je datována kolem roku 1340. Jedná se o dílo neznámého autora, je nazýván Mistrem Michelské Madony. Působiště sochaře rovněž není známé, indicie podle dochovaných podobných soch míří do Brna, Prahy, ale i Olomouce. Název sochy je označován podle nepůvodního umístění ve farním kostele v pražské Michli Narození Panny …. čti dál …

Sv. Jakuba Většího (Kostelní nám., Praha 4-Kunratice)

  Kostel sv. Jakuba Většího nalezneme v samém centru dnešních Kunratic, které již dávno nepůsobí tím původním vesnickým dojmem. Jenom samotný výčet lokalit, jež obsahovala tehdejší farnost, působí svou rozlehlostí úžas – k vlastním Kunraticím náležely samoty Zelené Domky a Betáň, usedlosti Jalový Dvůr a Nový Dvůr, vsi Paběnice, Kateřinky, Šeberov, Libuš, Zdiměřice, Šeberov, Hrnčíře s filiálním kostelem sv. Prokopa, ale také Vestec se samotami Šátalka a Drázdy. První písemná zmínka o farnosti pochází již z r. 1357 (o …. čti dál …

Kaple sv. Rodiny (Pod Nuselskými schody, P-2)

Kaple sv Rodiny pod Nuselskými schody je nejstarší dochovanou stavbou na dnešních Vinohradech. Malý kostelík založil roku 1755 novoměstský měšťan a magistrátní radní Karel Leopold Bepta, který vlastnil pivovarský dům na Novém Městě pražském naproti faře při sv. Štěpánu. V tomto kostele si rodina držela i vlastní hrobku. Bepta zakoupil na tehdejších Viničných Horách velké množství pozemků a vinic na svazích směrem k Nuslím. Také zde vystavěl reprezentativní sídlo, zvané Beptovku (později Oraska, nyní Vondračka).   Původně …. čti dál …

Sv. Ludmily (nám. Míru, P2)

Kostel sv. Ludmily tvoří dominantu pražským Vinohradům již více než sto let. Abychom mohli zhodnotit, o jak významné rozhodnutí, postavit místním obyvatelům kostel, šlo, je nutné vrátit se časem zpět a rozhlédnout se po zdejším prostoru. Dnešní Vinohrady se převážně skládaly z nezastavěných ploch zahrad zemědělských usedlostí. Dokud byla Praha opevněným městem středověkého typu, byla pevně sevřena prstencem městských hradeb. Nejenže vlastní půdorys hradby zabíral neuvěřitelnou plochu, ale vojenské velení dbalo o dodržování souvisejících pravidel – …. čti dál …

Sv. Haštala (Haštalské nám.,P1)

Zasvěcení kostela sv. Haštala je v Evropě hodně výjimečné. V celé střední Evropě lze najít pouze dva kostely – kromě toho na Starém Městě Pražském je již pouze jeden poblíž německého Landshutu, v bavorském Moosburgu nad Isarou. Svatý Haštal byl současníkem římského císaře Diokleciána, který proslul krutým pronásledováním prvních křesťanů. Žil v císařském paláci a zastával funkci správce financí a vlastně i samotného paláce. Přesně v duchu přísloví o tmě pod svícnem ukrýval ve svém domě mnoho pronásledovaných křesťanů, jeden …. čti dál …

Kaple sv Kříže

  Kaple sv Kříže na Starém Městě Pražském je jednou z nejstarších sakrálních památek v Praze a vedle dochovaných kostelů sv. Martina na Vyšehradě a sv. Longina na Novém Městě je největší. Stála poblíž frekventované cesty mezi Vyšehradem (tedy spojnicí s jižními Čechami) a brodem přes Vltavu směrem Malou Stranou k Hradu. Dříve kaple užívala ještě přídomek sv. Kříže Menšího, k odlišení od stejně zasvěceného kostela sv. Kříže Většího, jenž stával při klášteru řádu Cyriaků v místech dnešního Josefova, …. čti dál …

Sv. Václava ( Na Proseku)

Založení kostela sv. Václava na Proseku tone ve tmách dávnověku a oficiální prameny o něm mlčí. Obrozenečtí historici 19. století zaznamenali starobylou báji podle Hájka o jeho vzniku, ale při nejlepší vůli ji musíme zanechat v říši romantických pověstí, které měly tehdy povzbudit uvadající národní hrdost a povědomí. Podle pověsti založil zdejší kostel již roku 970 Boleslav Pobožný, když vraceje se na koni z pouti do Staré Boleslavi k hrobu sv. Václava, v místech dnešního kostela unavený sesedl, že …. čti dál …

Sv. Jiří (Hloubětín)

První písemná zmínka o obci Hloubětíně je přímo svázaná se zdejším kostelem sv. Jiří. K roku 1207 se datuje potvrzovací listina vlastnictví zdejších obcí Hloubětín a Humenec ve prospěch Řádu Německých rytířů. Listinu vystavil papež Innocent III. a potvrzuje Řádu pravoplatnost daru od Přemysla Otakara I. Do doby vlastnictví obce je také nejčastěji datováno založení zdejšího farního kostela, protože sv. Jiří byl hlavním patronem Řádu Německých rytířů. Nejčastěji se uvádí založení mezi lety 1207 (první zmínka …. čti dál …

Pověst o stavbě karlovského chrámu

Jestli se vám strohý historický exkurs do doby založení chrámu kláštera Na Karlově zdá suchopárný, poslyšte, jak zrození tohoto stavitelského zázraku zachytila lidová pověst a pero starého písmáka. Za doby Karla IV. žil v Praze stavitel Bohuslav Staněk, řečený Hedvábný. Když byla na mnohých místech po Praze slavena korunovace císaře, na Havelském trhu požádal Staněk pražského purkmistra Václava z Rokycan o ruku jeho dcery Anežky. Purkmistr nejevil žádné nadšení z myšlenky, že by měl dceru slíbit neznámému staviteli. …. čti dál …

Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velikého (Karlov), P2

adresa: DS Ke Karlovu 1/453, P2                                mše:   So 17.00  1.,2.,4. v měsíci –  v červenci a  srpnu nejsou                                                                                                  Ne  9.30 Na samotné hraně novoměstského návrší, na jihovýchodním konci městského opevnění mezi Poříčskou bránou a Vyšehradem, roku 1350 založil tehdy ještě jen český král Karel IV. spolu se základy Nového Města Pražského opěrný bod křesťanského náboženství, …. čti dál …

Sv. Valentýn

Kdo byl svatý Valentýn, není vůbec jednoduché specifikovat. Oni totiž jsou muži téhož jména, téměř téhož osudu vlastně dva. Tím prvním je Valentýn z Terni v italské Umbrii a žil ve 3. století našeho letopočtu. V té době je ještě křesťanství nelegální, křesťané drasticky pronásledováni a za příslušnost k víře nekompromisně popravováni těmi nejbrutálnějšími způsoby. Valentýn z Terni fungoval jako biskup ještě podzemního vyznání, když zdejší soudce k němu přivedl svou nevlastní dceru. Valentýn ji prý zázračně uzdravil ze slepoty, načež …. čti dál …

Sv. Ignáce z Loyoly (Ječná 2, P2)

adresa:  DS  Ječná 2,  P2                               mše: Po-Pá  6.15  7.30 17.30  So 6.30  7.30 17.30 Ne  7.00  9.00  11.00 (lat)   17.30 Karel IV. při založení Nového Města Pražského pamatoval na rozvoj města po všech stránkách. Nejenže myslel na dostatek místa k bydlení i podnikání, měl na paměti vytyčení na svou dobu předimenzované komunikace, stejně tak ale dostal prostor duchovní rozvoj a spousta náboženských prostor a svatyní. Na dnešním Karlově náměstí, dříve Novoměstském velkém trhu a později Dobytčím …. čti dál …

Emauzy – Klášter Na Slovanech, Praha 2

P. Marie Matky Boží a sv. patronů českých, sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa  – Emauzy (Vyšehradská 41, P2) mše: 10.00 denně     18.00 nešpory, latinská zpívaná   Když blahé paměti král Karel IV. zakládal Nové Město Pražské, plánoval budoucnost svojí Prahy jak po stránce technické, tak duchovní. Tomu měla napomoci velká množství chrámů a klášterů, které byly odedávna centrem nejen duchovnosti, ale také vzdělanosti. Kostely budou od Karla ohromující a výstavné, …. čti dál …

Sv. Martin Ve zdi (Martinská ul., Praha 1)

Kostel sv. Martina Ve zdi je dodnes opomíjenou stavební sakrální památkou, stojící v nejužším městském centru, byť poněkud stranou hlavní turistické trasy. Vzhledem ke skutečnosti, že v jeho zdech povstaly základy české a potažmo evropské reformace, je spodivem, že se této významné stavební památce prakticky nikdo hluboce nevěnoval. Dnešní podoba je klasicky gotického ducha se třemi loděmi a odpovídá stavu kostela kolem roku 1350. Plášť budovy je zhotoven zčásti z lomového kamene a zčásti z pískovcových kvádříků. Fasáda …. čti dál …

Basilica minor

Basilica minor je zvláštní čestný titul, propůjčený významným kostelům papežem. Titul vyjadřuje silnou vazbu těchto kostelů s římským biskupem. Uděluje se od 18. století. Například vyšehradská kapitula v Praze se pyšní nejstarším přímým římským patronátem na našem území, kapitula vlastně již brzo od založení podléhala přímé správě ze Říma. Budova a prapory basiliky minor mohou být označeny zkříženými klíči, podobně jako na papežském znaku. Například vyšehradská kapitula má tyto erbovní prvky ve znaku již od …. čti dál …

Sv. Vojtěcha (Vojtěšská ul., P1)

Osídlení okolí kostela sv. Vojtěcha je daleko starší, než založení Nového Města. Zdejší lokalita nesla nejrůznější názvy – Podzderazí, s ohledem na blízkost slovutného kláštera, V Jirchářích (někdy i Smradařích) s odkazem na místní dílny koželuhů, ale také Kalábrie, pro označení místních řemeslníků, příchozích právě odtud. Zdejší jircháři si již dávno před založením Nového Města vystavěli svůj kostel, snad již ve třináctém století, první písemná zmínka o něm je datována 1318. Šlo o dokument, kterým byl dosazen společný …. čti dál …

Historie řádu Trinitářů

Od 7. století, kdy vznikl islám, dochází k jeho masivní expanzi. Nejprve muslimové obsazují tradiční místa na Blízkém Východě, především Svatou zemi. Křesťané organizují na její osvobození řadu křížových výprav, ale se střídavými úspěchy. Výsledkem jsou nejen četná krveprolití, ale také značná množství zajatců, kteří jsou dál prodáváni do otroctví. Prakticky nepřetržitý konflikt volá po řešení. Když muslimové dobývají celý pás území v severní Africe, invazí se zmocňují značného území ve Španělsku. Obchod s otroky, křesťanskými zajatci, nabývá …. čti dál …

Nejsvětější Trojice (Spálená ul., P1)

mše:  Ne 10.30    slovensky Po St Pá  18.00 slovensky Ne 9.00  staroslověnsky Út Čt So  18.00 staroslověnsky   Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici je poměrně mladý chrám a je dodnes zachovaný ve své původní podobě. Byl vystavěn jako klášterní kostel pro nově v Praze usazený řád Trinitářů, který nejprve sídlil v provizorním objektu Na Slupi u kostela Panny Marie Bolestné, a teprve po odprodání areálu tamním Servitům se přesunul do zdejšího kláštera. Kostel vlastním nákladem nechali …. čti dál …

Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám., P 1)

adresa: FÚ Jungmannovo nám. 18, P1                                                                         mše: Po-Pá 7.00 8.00 18.00 So 8.00  18.00                                                                                           Ne 9.00 10.15 11.30 18.00     Založení chrámu P. Marie Sněžné úzce souvisí s korunovací Karla IV. a jeho manželky Blanky v chrámu sv. Víta. K velkolepé oslavě byl na tržišti před chrámem  sv. Havla vystavěn rozsáhlý provizorní objekt ze dřeva, vyložený vzácnými látkami. Zde se odehrály velkolepé vojenské hry a …. čti dál …

Sv. Josefa (nám. Republiky 2, P1)

adresa: DS  nám.Republiky 2, P1                              mše:  Po-Pá  7.00  18.00 So 7.00  Ne 8.00 10.00 17.00   20.00 v červenci  a  srpnu se nedělní mše nekonají   Kostel sv. Josefa je dobrým příkladem, že kostely u nás vznikaly i v těch nejpohnutějších dobách z pohnutek ušlechtilých zbožných dárců. Chudý řád Kapucínů, do Prahy uvedený sv. Vavřincem z Brindisi, tu velmi rychle zdomácněl a za krátký čas získal mnohé příznivce a bohaté donátory. Například tajný císařský rada Gerard svobodný pán z Kvestenbergu vlastním …. čti dál …

Kaple sv. Longina (Na Rybníčku, P 2)

Nejstarší zachovanou církevní památkou a zároveň nejstarší stavbou na Novém Městě v Praze je zřejmě románská kaple sv. Longina, stojící v bezprostřední blízkosti gotického chrámu sv. Štěpána v Praze na Novém Městě. V době založení Nového Města již zhruba 250 let stála. Ze tří pražských rotund je sice nejmenší, ale zato nejstarší. (Srovnej s kostely sv. Martina na Vyšehradě a kaplí sv. Kříže na Starém Městě) S velkou pravděpodobností by se mohlo jednat o původní farní kostel, zasvěcený sv. Štěpánu, …. čti dál …

Sv. Štěpána (Štěpánská ul., P2)

adresa:  FÚ  Ječná 2, P2                                mše: Pá  17.30 (lat)  16.00 (Z)  Ne  9.00   Ve výseči dnešních pražských ulic Štěpánské a Ječné ležela od desátého století ves Rybník, někdy také Rybníček. První písemná zmínka pochází z r. 993, kdy břevnovský klášter dostává veškeré místní výnosy, coby zapsaný dar Boleslava II. Před rokem 1215 přechází místní statky do majetku Řádu německých rytířů, ale již r. 1233 je odkupuje královna Konstancie, aby je obratem věnovala špitálníkům u sv. …. čti dál …

Řád Křižovníků s červenou hvězdou

Na pražském Poříčí, ještě před vznikem Nového Města, se usazuje německá kupecká komunita. Je to společenství spíše bohatých osob. Předpokládá se, že již za Vratislava I. zde byl německou menšinou vybudován farní kostel sv. Petra. Jak šel čas, Němci opouští Petrské Město a usazují se po celé Praze, význam místa postupně slábne. Tento trend vrcholí ve třináctém století. Za vlády Přemysla Otakara I., před r. 1215 získává kostel sv. Petra Řád německých rytířů a v jeho …. čti dál …

Sv. Petra Na Poříčí (Biskupská ul., P 1)

                      mše:  St, Pá 16.30,  Ne 10.30 Na úplném okraji Nového Města leží bývalé místo Německého Města, kde se od nepaměti usazovali němečtí kupci, a v jeho centru leží farní kostel sv. Petra. Říká se tu Na Poříčí, a první písemná zmínka o něm je již z r. 993, tedy daleko dříve, než Nové Město vůbec bylo založeno. Dalimil zmiňuje tato místa jako Poříčany. Velký význam tohoto prostoru byl podtržen vysokou mírou samosprávy. Za krále Vratislava …. čti dál …

Sv. Jana Nepomuckého Na Skalce (Vyšehradská ul., P2)

mše: Ne 11.00hod  (něm)  v červenci a srpnu se nekonají Roku 1691 založil Kristian Florián Höger na své malé vinici na svahu nad podskalským Hrádkem vlastním nákladem a s povolením arcibiskupa Jana Bedřicha Valdštejna původně dřevěnou kapli, zasvěcenou Janu Nepomuckému. Kaple byla ještě tentýž rok vysvěcena svatovítským kanovníkem Tobiášem Janem Beckerem. Bohoslužby zde vykonávali Servité z kláštera Na Slupech (při kostelu Zvěstování Panny Marie Na Trávníčku). Znamená to, že kult sv. Jana Nepomuckého se zde slavil třicet …. čti dál …

Historie řádu Piaristů

    Základním úkolem Piaristů bylo vzdělávat mládež. Mezi všemi řády, které si povětšinou vzděláním vychovávali vlastní dorost, piaristé vynikali tím, že jimi vedené školy šířili vzdělanost mezi obecnou veřejnost a to ještě převážně mezi chudou nadanou mládež. Postupem času piaristické školy a koleje získaly vysokou prestiž, současně řadu podporovatelů a sponzorů. Zakladatelem řádu Piaristů je sv. Josef Kalasancký. Narodil se r. 1556 do šlechtické rodiny na hradě Kalasanze ve španělské Aragonii. Od mala bylo …. čti dál …

Sv. Kříže (Na Příkopě 16, P1)

adresa: DS Na Příkopě 16, P1     mše: Po-Pá 10.00  15.30  So 10.00  Ne 10.30  11.30(It) 19.00 Na parcele, kde nyní stojí kostel sv. Kříže, již v r. 1379 stojí dům pana Kříže z Jičína, který zde vlastnil sladovnu. Poté se majitelé střídají. O sousedním domě je první písemný záznam z r. 1547, když jej kupuje Václav ze Kbel, řečený Kbelský (na této parcele přibližně stojí budova někdejšího piaristického gymnázia v Panské ulici). V době pruského bombardování byly domy vypáleny, spáleniště …. čti dál …

Sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rosálie (Olšanské nám., P3)

adresa:  FÚ  Čajkovského 36, P3                            mše:  Po 17.00 Út 17.00 1.v měsíci  Čt, Pá 17.00  Ne 9.00 17.00 Roku 1679 se na podzim dostavila do Čech další silná morová rána. Vypukla v Rakousku, a než dorazila do Prahy, na venkově zemřelo na sto tisíc lidí. V hlavním městě podlehlo moru za devět měsíců víc než třicet dva tisíce obyvatel. Bylo vydáno nařízení, že nadále se nesmí pohřbívat oběti moru uvnitř města na farních hřbitovech, a tak staroměstský …. čti dál …

Nejsvětější Trojice (Trojická ul., P2)

adresa: FÚ  Vyšehradská 41, P2                                                             mše: Út, Pá 17hod.,    Ne 9hod. První písemná zmínka o pražském Podskalí pochází již z r. 1199. Byla to starobylá čtvrť vorařů a obchodníků se dřevem. Rozkládala se podél pravého vltavského břehu, od vyšehradské skály zhruba po prostor dnešního Palackého náměstí, pod skalnatým krajem Břežské skály …. čti dál …

Sv. Kosmy a Damiána (Vyšehradská 49, P 2)

řecko-katolické mše:     česky út; čt 17.00   ne 12.00                                       ukrajinsky  ne 8.00   pá 18.00                                       bělorusky   2.ne v měsíci  10.00   Staročeští svatí Kosma a Damián, lékaři, mudrci a mučedníci, jsou jedni z nejdéle Čechy uctívanými světci. Jejich kult u nás zřejmě založili již věrozvěsti Cyril a Metoděj. Na hraně úbočí někdejší Břežské skály nad starobylým Podskalím stál malý kostelík již od nepaměti. První písemná zmínka o něm je z r. 1178 a kostel je zmiňován jako …. čti dál …

Trója – Kaple sv. Kláry

V nejvyšším bodě trojské vinice stojí nenápadná prostá stavba obdélníkové barokní kapličky sv. Kláry. Doba výstavby se zřejmě kryje s obdobím výstavby trojského zámku. Dal ji vystavět hrabě Adam Václav ze Šternberka v 90. letech 17. století. Písemná žádost k pražské konzistoři nese dataci 1691. Zasvěcení je sv. Kláře, shodou okolností manželka pana hraběte je jmenovala Klára Bernardina, svobodná paní z Malzanu. Žádost byla odůvodněna skutečností, že kvůli častým povodním nemohou se poddaní účastnit bohoslužeb. Stavba je velmi prostá, s cihlovou …. čti dál …

Sv. Apolináře (Apolinářská ul., P2)

Nejstarší evropský chrám, zasvěcený sv. Apolináři, byl založen již v 6. století v Ravenně, kde stojí dosud. Za starých časů v Čechách byl jeho kult mezi nejstaršími uctívanými, o čemž svědčí to, že r. 1118 byl Bořivojem II. založen chrám a kolegiátní kapitula sv. Apolináře v Sadské nedaleko Nymburka. V Praze na Novém Městě Pražském, na vrchu Větrově (dříve také zvaném Větrník), stávala bez bližšího uvedení kaple sv. Jiljí. Kromě písemných zmínek není jisté, kde se měla nacházet, protože stavební …. čti dál …

Sv. Vojtěcha (U Meteoru, Libeň)

Když se dolní část Libně začala vlivem prudce rostoucího okolního průmyslu zalidňovat, rychle se zjistilo, že stávající kaple na libeňském zámečku nemůže kapacitně stačit. Pro potřebu duchovní služby se hledalo místo pro stavbu nového kostela. Bohužel postupem času se ukázalo, že získat potřebnou parcelu nebude tak jednoduché. Zřejmě spekulanti předpokládali, že časem dostanou výhodnější nabídku a tak všechny pokusy dlouho selhávaly. Na přelomu 19. a 20.století se podařilo ke stavbě získat pouze pronajatý pozemek usedlosti …. čti dál …

Sv. Kateřiny Alexandrijské (Kateřinská ul., P-2)

Píše se rok 1332, králem Janem Lucemburským porobená severoitalská knížectví se právě vzbouřila. Poblíž města Modeny odolává pouze hrad San Felice. Situace se zdá být kritická, obránci s obléhajícími uzavřou smlouvu, že pokud do měsíce, přesněji do 25. listopadu, na nějž připadá den sv. Kateřiny, nepřijde od krále pomoc, vzdají se. V předvečer svátku sv. Kateřiny překvapivě dorazí vojenský oddíl, vedený mladým kralevicem Karlem IV. Nebylo mu ještě sedmnáct let, když stál v čele této výpravy. Mladý kralevic …. čti dál …

P. Marie Bolestné (U Alžbětinek, Na Slupi 6, P2)

adresa:  DS Na Slupi 6, P2                            mše: Út, Pá  17.00   Ne 9.00   Místo, kde dnes stojí klášter a nemocnice sv. Alžběty má silnou a pamětihodnou historii. Hrabě Jan Bedřich z Valdštejna (* 18. srpna 1642, Vídeň;  + 3. června 1694, Duchcov) byl posledním, který zastával funkci královéhradeckého biskupa, následně pražského arcibiskupa a současně velmistra řádu Křižovníků s červenou hvězdou, a byl to on, kdo se celý život podporoval vznik nových farností a usazování nových řeholních řádů …. čti dál …

Historie řádu Sester pannen Alžbětinek

  Patronka řádu svatá Alžběta(Durynská, někdy také zvaná Alžběta Uherská), se narodila 12. července 1207 jako dcera uherského krále Ondřeje II. a jeho manželky Gertrudy Meranské. Přes otcovu stranu byla sestřenicí českého krále Václava I.  a jeho sestry sv. Anežky České. Místo jejího narození je nejasné, podle jedné verze se měla narodit v Bratislavě, podle jiné na hradě Sárospatak, což je místo asi 50km jižně od Košic. Od čtyř let žije na durynském dvoře lantkraběte Hermana …. čti dál …

Zvěstování Panny Marie Na Trávníčku (Na Slupi, P-2)

Kostel v těchto místech byl vystavěn ještě před založením Nového Města Pražského Karlem IV., pravděpodobně Vyšehradskou kapitulou, která tyto pozemky již od r. 1321 vlastní. Po založení Nového Města se kostel ocitá uvnitř městských hradeb, těsně před hradební brankou do Nuslí, na břehu potoka Botiče. Již tehdy je zmiňováno zasvěcení Panně Marii s přídomkem „na Trávníčku“, snad podle místního travnatého zářezu u nivy potoka. Kostel od kapituly Karel IV. vykoupil, aby při něm 24. března 1360 …. čti dál …

Řeholní řád Služebníků Panny Marie – Servitů

Počátek řeholního řádu Služebníků Panny Marie se odvíjí od rozhodnutí sedmi ctihodných florentských měšťanů ukončit svoje občanské životy a zaslíbit zbytek života službě Bohu a Panně Marii. Odebrali se společně na horu Senario a zde se chtěli věnovat poustevnickému životu. Psal se rok 1234. Jejich prvním představeným se stal Bonfilius Monaldi. Skupina postupně dosáhla kněžského zasvěcení a oficiálním mnišským řádem se stali Servité stvrzením, získaným od papeže Řehoře IX. Ten je povolal ke službě při …. čti dál …

Sv. Bartoloměje (Prelátská ul., P9 -Kyje)

adresa:  DS   Čajkovského 36, P 3                             mše:  Út, St  17.30 Pá 17.00 So 9.00  Ne  10.45   Kostel sv. Bartoloměje apoštola je v Praze druhý nejstarší chrám, s vysokým podílem románského jádra. Jeho původní zasvěcení by mohlo být sv. Janu. V r.1782 byl v presbytáři nalezen latinský nápis, že chrám založen biskupem Janem. Vylučovací metodou lze dovodit, že podle stavebního slohu kostela by se mohlo jednat buď o Jana I., v úřadu mezi lety 1134 a 1139, tedy nejstaršího ze …. čti dál …

Sv. Václav – Na Zderaze (Resslova 6, Praha 2)

Když dnešní řidič projíždí jednou z nejfrekventovanějších pražských uličních tepen, nejspíš ani nemá zdání, jak pamětihodným místem se sune. Ve středověku se v těchto místech nacházela mohutná Břežská skála, odhadem dvacet metrů čnící nad okolní terén, obklopená hustými lesy. Svým západním úbočím vplývala do vltavských vod, podobně jako o něco dále vyšehradská skála. Na jejím severním úbočí ležela osada Zderaz, na jihu sousedila s Podskalím. Tohle místo miloval kníže Václav, budoucí svatý, který sem údajně často vyrážel na …. čti dál …

Poutní obraz Panny Marie Dešťové (Vyšehradské)

  Poutní obraz Panny Marie Dešťové (Vyšehradské) je dnes umístěn v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve čtvrté postranní kapli v levé části chrámu ve střední části křídlového oltáře, mezi sv. Václavem a sv. Ludmilou. Původ deskového obrazu je nejasný, podle jedné verze jej ke konci své vlády daroval vyšehradské kapitule Karel IV., když si jej dovezl z korunovační cesty po Itálii, podle jiné vznikl kolem r. 1356 na zakázku Jana Očka z …. čti dál …

Stětí sv. Jana (V pevnosti, Vyšehrad, P 2)

      Zaniklý kostelík Stětí sv. Jana byl typickým stavebním počinem vrcholného středověku na území Vyšehradu. Zbytky jeho zdiva absorboval násyp nynější severovýchodní kurtiny barokního opevnění. Jak vyplývá z nákresu, jižní průčelí kostela bylo zbořeno, a hlavní loď byla přestavěna do nynější podoby, a zakomponována mezi bastiony sv. Rocha a Leopolda. Původní zasvěcení kostela bylo Sv. Kříži, a teprve v době pohusitské změněno sv. Janu. Historických podkladů o tomto kostelu je pomálu. Předpokládá se, že původně …. čti dál …

Panny Marie Šancovské (V Pevnosti, P2)

V rámci barokní přestavby vyšehradské pevnosti zaniká kostel Stětí sv. Jana. Jeho hmota zčásti vplynula do nově vystavěné hradby, část kostela, která vně „přebývala“, je zdemolována. V prostoru před kostelem je kanovníkem a příštím děkanem Janem Tomášem Berghauerem přebudována mariánská poutní kaple. Ve funkci vyšehradského děkana působil v letech 1749 až 1760. Berghauer byl militantní katolík, velice aktivní v době reformace. Na jedné straně se snažil prosadit nezávislost vyšehradské kapituly na pražském biskupství, s ohledem na historickou přímou podřízenost papežské …. čti dál …

Sv. Petr a Pavel, Bohnická ul., Praha 8

Dnešní Bohnice zdaleka nepřipomínají tu kdysi ospalou a městu vzdálenou vesnici. Sídlišti sevřené jádro obce si zachovalo původní ráz, přestože je poněkud omšelé a zanedbané. Kostel sv. Petra a Pavla je zdejší farní kostel. Při rekonstrukčních pracech v r. 1790 byla při rozebírání starého oltáře nalezena olověná krabice se zakládací listinou (autentikou). Pergamenový dokument je datován 30. května 1158 a dokládá zbudování kostela nákladem vyšehradského probošta Gervasia a vysvěcen byl téhož dne pražským biskupem Danielem za …. čti dál …

Sv. Petra a Pavla (Vyšehrad, P2)

adresa:  K Rotundě 10/100, P2  mše: Pá 17.30 (lat)  16.00 (Z)  Ne  9.00   Prostor starobylého Vyšehradu, je spojený nejen s nejstarší historií naší státnosti, ale také s nejstaršími památkami církevními. Úsvit historie je charakteristický přežíváním starších, ještě předkřesťanských tradic. V prostoru vyšehradského návrší a vyšehradského předhradí bylo historicky zdokumentováno nejméně čtrnáct svatyň. Na východním cípu bývalého knížecího okrsku při archeologických vykopávkách byly nalezeny základy baziliky svatého Vavřince, a ještě pod nimi starší, zřejmě z otonské doby pocházející, kaple. Měla půdorys …. čti dál …

Sv. Martina (V Pevnosti, Vyšehrad, P2)

adresa:  DS  K rotundě  16/92, P2             mše:  Po, Čt 17.30 (lat)   16.00 (Z)  Út, So 8.00   Rotunda sv. Martina je jedinou původní středověkou stavbou současného Vyšehradu. Nalezneme ji ve východní části areálu, poblíž Leopoldovy brány. V původní zástavbě se v prostoru mezi ní a kaplí Panny Marie Šancovní nacházelo středověké tržiště, a bezprostředně vedle rotundy na východním okraji prostoru ležel malý hřbitov (12. a 13. století). Poblíž zde ještě ve 14. století uzavírala hradiště svatomartinská brána. První …. čti dál …

Sv. Jindřicha a sv. Kunhuty (Jindřišská ul., Praha 1)

adresa: FÚ Jindřišská 30, P1                                       mše: Út, Čt, Pá 15.00  St 17.00  Ne 9.30 Kdysi bývalý hlavní farní chrám Nového Města Pražského, je zasvěcen sv. Jindřichovi a Kunhutě. Tento kult je velmi zvláštní a ukazuje na specifický rys starých Čechů, kteří si dost často k uctívání vybírali osoby z řad cizinců, co se během života zasadili o Čechy nebo české království. Přesně totéž platí o výše uvedených světcích. Svatý Jindřich se narodil r. 972 v Bavorsku na hradě …. čti dál …

V í t e j t e !

Co najdete na našem webu Primárně naleznete na našich stránkách informace o stavbách kostelů a informace o jejich historii. Průběžně doplňuji databázi objektů, aby práce v maximálním rozsahu mohla sloužit veřejnosti. Zájemcům o rodopis a genealogii vystavím několik archivních pomůcek s přehledem farností, farních obvodů, farní příslušnosti a podobně. Máte-li zájem připojit vaše informace k publikovaným, využijte e-mailovou adresu, připojte souhlas k publikování na našich stránkách, a dokument zašlete ve formátu .doc nebo .docx, obrázky nejlépe v .jpg. Redakce …. čti dál …